JOSEP MARIA GÜELL ENRICH (d’ara en avant, STIL & PEU) informa els usuaris de la seva pàgina web www.stilpeu.cat a través d’aquesta Política de Privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats quan visiti la nostra pàgina web. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta Política de Privacitat.

STIL & PEU sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, la marcació de la casella corresponent de lectura i acceptació de la present Política de Privacitat.

STIL & PEU adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i en allò no previst per aquest per la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic s’arrepleguen i tracten dades personals de cada usuari que són necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari facilita en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari:

  • Titular: JOSEP MARIA GÜELL ENRICH (STIL & PEU)
  • NIF: 46588397-B
  • Adreça postal: C/ Diputació, 437, baixos – 08013 BARCELONA
  • Telèfon: 93 265 6240
  • Correu electrònic: info@stilpeu.com.

STIL & PEU es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes en la normativa citada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

DURACIÓ DE L’EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

STIL & PEU com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat durant el temps necessari i per a les finalitats concretes per a les quals s’hagin recollit.

Per tot l’anterior i en termes genèrics, les dades dels clients de STIL & PEU es conservaran mentre duri la relació contractual, i amb posterioritat a aquest per tal de complir les obligacions legals i les responsabilitats derivades d’aquests tractaments en funció de la normativa aplicable.

En tots els casos, les dades per a la finalitat promocional seran conservats fins no rebre oposició en contra.

No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejats, les dades per a atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

 FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de manera automatitzada com no automatitzada, que possibiliten la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A STIL & PEU tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de www.stilpeu.cat, sigui mitjançant l’emplenament de formularis de registre electrònics continguts en el portal, de les consultes remeses per email referent als productes oferts o a conseqüència de la seva navegació.

Totes aquestes dades seran tractades amb la finalitat d’incloure-les en l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte d’aquesta empresa. A més, el tractament d’aquestes dades recaptades també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web, facilitant al seu torn als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès amb la finalitat d’enviar-li publicitat i informació personalitzada, dur a terme accions promocionals, gestionar concursos i dur a terme anàlisis d’usabilitat i qualitat per a la millora dels nostres productes.

Els camps dels registres s’han d’emplenar obligatòriament perquè STIL & PEU pugui  complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça info@stilpeu.com.

ORIGEN DE LES DADES

Les dades tractades a STIL & PEU han estat facilitades pel propi usuari.

En aquells casos on sigui necessari emplenar un formulari, existirà una casella que contindrà l’accés a la present Política de privacitat, en què es declararà haver llegit i acceptat la mateixa. Si no es marca, no es permetrà clicar en el botó enviar. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, complets i actualitzats, sent obligats en aquell mateix moment d’aquelles dades d’obligat emplenament (*) i les seves conseqüències en cas de no haver-ho. Així mateix, amb l’acceptació, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES

La base del tractament de dades s’empara en el consentiment prestat voluntàriament per l’usuari.

El consentiment serà lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella que es disposa a aquest efecte.

En el cas que l’interessat no faciliti les citades dades o aquestes siguin errònies o inexactes, no es podrà atendre la seva sol·licitud.

Per tant, el responsable del tractament, STIL & PEU, quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se per aquestes informacions inexactes o errònies.

COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general STIL & PEU no comunicarà les seves dades personals a tercers, amb l’excepció que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per a possibilitar l’execució del contracte per encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable. Una vegada finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament retornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual disposi.

D’altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els quals STIL & PEU tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s’inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

DRETS DELS INTERESSATS

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE).

L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a JOSEP MARIA GÜELL ENRICH (STIL & PEU) a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@stilpeu.com; o a l’adreça postal: Carrer Diputació, 347, baixos, de 08013 Barcelona (Barcelona).
Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la qual es concreta la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a mateixa, C/Jorge Juan, núm. 6, 28001 – Madrid, o a través de la web: https://www.agpd.es.